معنی کلمه پگاه خیز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پگاه خیز. [ پ َ / پ ِ] (نف مرکب ) سحرخیز. بَکُر. بکیرُ. (منتهی الارب ).