معنی کلمه ظهاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهاری . [ ظَ ری ی ] (ع ص ، اِ) ج ِ ظِهری ّ. شتران آماده جهت حاجت .