معنی کلمه چله گیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چله گیر. [ چ ِل ْ ل َ / ل ِ ] (نف مرکب ) گیرنده ٔ چله .

(اِ مرکب ) زه گیر، و آن انگشتانه ای است از پوست که تیراندازان انگشت نر (ابهام ) در آن کنند. (یادداشت بخط مؤلف ). ختیعة. (یادداشت به خط مؤلف ).