معنی کلمه حدادی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حدادی . [ ح َدْ دا ] (اِخ ) محمدبن حسین بن محمدبن موسی بن مهران حدادی مروزی . وی در مرو و بخارا از جانب قضاة حکومت میکرد. و از محمدبن علی و ابراهیم حافظ،روایت دارد. و عده ای از وی روایت کنند. (سمعانی ).