معنی کلمه حارب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حارب . [ رِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از حرب .