معنی کلمه چله نشستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چله نشستن . [ چ ِل ْ ل َ / ل ِ ن ِ ش َ / ش ِ ت َ ](مص مرکب ) بقصد ریاضت و عبادت . معتکف چله خانه شدن . برای انجام ریاضات و عبادات چهل روزه ، گوشه ٔ انزوا گرفتن . ترک لذایذ دنیوی گفتن و در گوشه ٔ خلوتی بعبادت و ریاضت مشغول شدن . مراسم و آداب چله ٔ مخصوص مرتاضان و درویشان را به جای آوردن . و رجوع به چله و چله نشستن شود.

در تداول عامه ، کنایه از خانه نشستن و کم معاشرت بودن و از دوستان کناره گرفتن است ؛ چنانگه گویند: فلان کس چله نشسته ، یعنی کمتر از خانه بیرون می آید و با رفقا و دوستان معاشرت نمیکند.