معنی کلمه ظهارت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهارت . [ ظَ رَ ] (ع مص ) ظَهارَة. قوی پشت گردیدن .

ظهر عنه العیب ؛ محو و ناپدید گردید عیب او.

ظهر بالبعیر؛ آماده کرد شتر را جهت حاجت .

ظهر بحاجتی ؛ فراموش کرد حاجت مرا.