معنی کلمه پائین تنه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پائین تنه . [ ت َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) مقابل بالاتنه . قسمت زیرین جامه چون به دو بخش مساوی کنی .

قسمت زیرین بدن از کمر بپائین .

شرم مرد یا زن .