معنی کلمه ظالمانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظالمانه . [ ل ِ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ، ق مرکب ) ستمگرانه . بیدادگرانه .