معنی کلمه وکده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وکده . [ وَ ک َ دَ / دِ ] (هزوارش ، اِ) به لغت زند و پازند ماده باشد که مقابل نر است . (برهان ) (آنندراج ). رجوع به ماده (اِ) شود.