معنی کلمه شدکاریدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شدکاریدگی . [ ش ُ دَ / دِ ] (حامص ) حالت و چگونگی شدکاریده .