معنی کلمه شدقمیات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شدقمیات . [ ش َ ق َ می یا ] (ص نسبی ) (ابل ...)، شتران منسوب به گشن نعمان بن منذر موسوم به شدقم . (از منتهی الارب ).