معنی کلمه گاه گداری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاه گداری . [ گ ُ ] (ق مرکب ) گاه و گداری . گاهی . گاهگاهی . ندرةً.