معنی کلمه واحد کار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واحد کار. [ ح ِ دِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) (اصطلاح فیزیکی ) واحدی که برای سنجش کار یا انرژی به کار میرود. و واحد کار یا انرژی در دستگاه .S.T.M و .S.K.M کیلوگرم متر است و آن کاری است که یک کیلوگرم نیرو را یک متر تغییر مکان دهد. رجوع به انرژی و رجوع به کار و کیلوگرم متر شود. واحد دیگر کار ژول (J) است . رجوع به ژول شود. اضعاف ژول که بعنوان واحدهای مستقل به کار میروند عبارتند از: کیلوژول (kJ) که برابر است با هزار ژول . مگاژول (MJ) که برابر است با هزار کیلو ژول . از اجزاء ژول ارگ است و آن برابر است با 110000000 (یک ده ملیونیم ) ژول . رجوع به ارگ شود. واحد کار یا انرژی در دستگاه S.G.C ارگ است رجوع به ارگ شود.

(اصطلاح آموزش و پرورش ) برنامه ٔ کار. واحد تجربی . برنامه ٔ تام موضوعی مربوط به آموزش پرورش متداول در آمریکا که متکی به فلسفه ٔ اصالت عمل ویلیام جیمز و مکتب ابزاری جان دیویی است . در کتاب فلسفه ٔآموزش و پرورش فتح اﷲ امیرهوشمند در این باره چنین آمده است : واحد کار عبارت است از مجموع فعالیتهای مختلفی که برای درجات مختلف رشد و نمو افراد آموزشگاه هادر نظر گرفته میشود، این برنامه بستگی تام با علایق و امیال اطفال دارد، یعنی مطلب یا موضوعی است که آنها دوست دارند و میل دارند از آن اطلاعاتی به دست آورند و فعالیتهائی درباره ٔ آن از خود نشان دهند. مفهوم کلمه ٔ «واحد کار» بمراتب وسیعتر از عنوان و یا موضوع و یا ماده درسی میباشد. در برنامه ٔ کار علاوه بر اینکه کتب متعدد و مربوط مورد مطالعه قرار میگیرند سایرمطالب و مسائل مهم زندگی نیز از لحاظ ارتباط آنها به برنامه ٔ تربیتی مورد توجه واقع میشوند. این واحد کار همواره از قسمتهای زندگی اجتماعی اطفال انتخاب میگردد. برای روشن شدن مطلب خلاصه برنامه ٔ کاری را که در یکی از آموزشگاههای نمونه ٔ دانشگاه کلمبیا به موقععمل گذاشته شده است شرح میدهیم : مطالعه و تحقیقات راجع بوسائط نقلیه و ارتباط در یکی از کلاسهای دبستان شروع شد زیرا خردسالان علاقه ٔ مفرطی به فرودگاه ناحیه محلی خود پیدا کرده بودند کودکان آن دبستان در نتیجه ٔ تماس با هواپیما و فرودگاه توانستند در این باره جوابهایی تهیه نمایند بر اثر مطالعات و تحقیقات دقیق در این قسمت اغلب آنها مایل میشدند که در انواع مختلف وسایط نقلیه دیگر که مورد استفاده بشر قرار گرفته است مطالبی به دست آورند. این روش باعث گردید که تجربیات بیشتری در خصوص هواپیما یا سایر اقسام وسایل حمل و نقل کالا به عمل آورند بنابراین آنان در نتیجه ٔ شوق و علاقه و احتیاجی که داشتند مطالبی را در قسمت هواپیمائی میخواندند و حتی تصاویر مختلفی را نیز جمعآوری مینمودند تا در مواقع لزوم از روی آنها نقاشی کنند. در نتیجه ٔ فعالیتهای متنوع و آزمایشهای مختلف شاگردان میتوانستند اطلاع کاملی از محیط اجتماعی خود که همان منظور و هدف اصلی تربیت میباشد به دست آورند. طرز انتخاب و بسط واحد کار - این واحد در ابتدای سال تحصیلی از راه استفسار مستقیم و غیرمستقیم معلم از مسائل مورد علاقه ٔ شاگردان انتخاب میشود و برای انتخاب آن ، محیط اجتماعی ، وضع محلی و روحیه و علاقه ٔ شاگردان منظور میشود. پس طبق این اصول باید برای هر محل یا ناحیه ای واحد کار و برنامه ٔ مناسب آن را برگزید و بنابراین تحمیل برنامه ٔ واحد در سراسر کشور با این اصول منافات دارد در تدریس هر واحد باید مسائل و اصول زیر را در نظر گرفت : 1- واحد کار باید فرصتهای بیشماری را برای آزمایشهای زندگی اجتماعی کودکان مهیا سازد. 2- منظور و مقصود از انتخاب و تدریس واحد کار این باشد که مسائل مربوط به اقتصاد و اجتماع را از نظر ارتباطی که با جامعه ٔ اطفال دارد بفهمند و آموزشگاه را با جامعه ای که کودکان در آن زندگی میکنند ارتباط دهند. به عبارت دیگر محیط تربیتی نمونه ٔ کوچکی باشد که در آن تجربیات مختلف و متنوع صورت گیرد.3- بجای مقررات و مواد جداگانه (مانند تدریس حساب وهندسه و جغرافیا بطوری که در مدارس ما معمول است ) که در سابق تدریس میشد به فعالیتهای اطفال اهمیت دهندو آنها را در آموزش و پرورش مورد استفاده قرار دهند. 4- انتخاب و تنظیم مواد در واحد کار باید در اطراف مسائلی بعمل آید که ارتباط کاملی با یادگرفتن و زندگی واقعی داشته باشد. 5- واحد کار باید علاقه و استعداد تحقیق و تفحصات را بین شاگردان برقرار سازد و سبب گردد که معلمان آموزشگاه نیز از نظر رشد و نمو کودکان در روشهای جدید پرورشی تحقیقات و مطالعاتی بعمل آورند و در تکمیل معلومات خود در امر تربیت بکوشند. حاصل سخن آنکه واحد کار از مسائل مربوط بزندگی شاگرد با در نظر گرفتن علائق او انتخاب میشود، از اینرو در هر محیطی واحد کار بخصوصی برگزیده میشود، مثلاً در جائی وسائل نقلیه و در ناحیه ای دیگر که محل کشت پنبه است پنبه برای این منظور انتخاب میگردد، نهایت اینکه همه ٔ مواد درس مورد لزوم مانند ریاضیات ، فیزیک ، شیمی ، زبان ، خواندن و نوشتن را به نحوی از انحاء به واحدکار مربوط میکنند و دامنه ٔ آن مواد را در سالهای بعد وسعت میدهند مثلاً اگر وسائط نقلیه واحد کار باشد کودکان ابتدا از وضع وسائط نقلیه ٔ شهر خود اطلاع می یابند سپس میخواهند بدانند مردمان اولیه چگونه در روی زمین مسافرت میکرده اند، این مطلب نه تنها شامل یک کشور میشود بلکه طرز مسافرت و امور نقلیه ٔ سایر مردم و یا ملل دنیا نیز جزو مطالعه ٔ آنها قرار میگیرد به تعبیر دیگر دانش آموزان به تاریخ وسایل نقلیه در کشور خویش و جهان علاقمند میگردند و بتدریج برای آموزش ماده ٔ تاریخ آماده میشوند و سپس چون وسایل نقلیه با جغرافی ، فیزیک ، شیمی ، ریاضیات هم مربوط است در موقع مناسب هر یک از مواد فوق تدریس میشود و خشکی مواد درسی که حاصل بی ارتباطی آنها با زندگی شاگرد است از میان میرود. بطوری که ملاحظه میشود این برنامه به تمام قسمتهای مواد تحصیلی که پیش از این در دنیا جداگانه تدریس میشد (و هنوز هم در مدارس ایران به همان طریق آموخته میشود) مربوط میگردد. مثلا در قسمت مطالعه ٔ امور حمل و نقل با توجه کامل به ذوق و میل اطفال مواد زیربه شکل کلی از نظر ارتباط به زندگی و احتیاج آنها مورد مطالعه و توجه قرار میگیرد: خواندن ، نوشتن ، زبان ، انشاء، حسن خط، ادبیات ، علم اجتماع ، جغرافیا، تاریخ ، ریاضیات ، بهداشت ، هنرهای زیبا، صنایع دستی ، نمایش ، موسیقی ، گیاه شناسی ، زمین شناسی ، حیوان شناسی ، فیزیک و غیره . (تلخیص از کتاب فلسفه ٔ آموزش و پرورش دکتر امیر هوشمند صص 178 - 186). و نیز رجوع به فلسفه ٔ آموزش و پرورش ، کتاب راهنمای معلم ج 1 برنامه ٔ تام در کتاب روش نوین دکتر صدیق شود.