معنی کلمه رخوصت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رخوصت . [ رُ ص َ ] (ع اِمص ) رخاصة. نرمی و نازکی . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به رخوصة و رخاصة شود.