معنی کلمه زغابة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زغابة. [ زُ ب َ ] (اِخ ) موضعی است نزدیک مدینه ، غربی مشهد سیدناحمزه رضی اﷲ عنه و یفتح . (منتهی الارب ). بدون الف و لام نام موضعی در نزدیکی مدینه ٔ طیبه . (ناظم الاطباء).