معنی کلمه هلک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هلک . [ هََ ل َ ] (ع اِ) میان هر دو طبقه ٔ زمین تا زمین هفتم .

مردار هر چیزی هالک .

مابین سر کوه و اسفل آن .

همواری میان هر دو چیز.

هرچه فروافتد. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).