معنی کلمه لفظپرداز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لفظپرداز. [ ل َ پ َ ] (نف مرکب ) لفّاظ.