معنی کلمه غمکاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غمکاه . [ غ َ ] (نف مرکب ) آنکه یا آنچه از غم بکاهد. غمزدا. کاهنده ٔ غم : عرصه ای دیدم چون جان و جوانی بخوشی شادی افزای چو جان و چو جوانی غمکاه . انوری .