معنی کلمه پفره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پفره . [ ] (اِ) در لغت نامه ٔ شعوری بنقل از لغت نامه ٔ نعمةاﷲ بمعنی آلت جولاهگان آمده است . لکن صحیح آن بفتره است . رجوع به بفتره شود.