معنی کلمه گل نمودن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گل نمودن . [ گ ُ ن ُ / ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) ظاهر شدن . تجلی کردن : یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته ٔ توحید بشنوی . حافظ.