معنی کلمه اعلبوطس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اعلبوطس . [ ] (اِ) بعبرانی نام طلق است . (فهرست مخزن الادویة).