معنی کلمه قراوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قراوی . [ ق َ وی ی ] (اِخ ) قریه ای است از توابع نابلس ، و موسوم است به قراوی بنی حسان . (از معجم البلدان ).