معنی کلمه گل نسرین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گل نسرین . [ گ ُ ل ِ ن َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نام گلی است سپید و کوچک و صدبرگ و از جنس گل سرخ و دو نوع است : یکی را گل مشکین و دیگری را گل نسرین گویند. (ناظم الاطباء ذیل کلمه ٔ نسرین ). وردالذکر. جلنسرین . نسترن : گل زرد و گل دورو، گل سرخ و گل نسرین ز درد و داغ دادستند ما را خط استغنی . منوچهری . و رجوع به نسرین شود.