معنی کلمه باعو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باعو. (اِخ ) (رود...) نام رودی بجانب شرقی آمل و مجاور دهکده ٔ هند و کلا. رجوع به ترجمه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 70 شود.