معنی کلمه فروع الجوزا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فروع الجوزا. [ ف ُ عُل ْ ج َ ] (اِخ ) رجوع به فروع شود.