معنی کلمه لفچوک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لفچوک . [ ل َ ] (ص ) در تداول گناباد خراسان ، به کسی گویند که دارای لبهای ستبر و کلفت است .

گاهی هم مردم اخمو و ترشروی را لفچوک گویند.