معنی کلمه ثدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثدن . [ ث َ دِ ] (ع ص ) فربه . گوشت گن . مرد بسیارگوشت .

متعفن و گندیده .