معنی کلمه چلقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چلقی . [ چ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پایین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد که در 90 هزارگزی شمال فریمان و 10 هزارگزی شمال راه شوسه ٔ مشهد به سرخس واقع است . دامنه و معتدل است و 286 تن سکنه دارد. آبش از قنات . محصولش غلات و بنشن . شغل اهالی زراعت و مالداری وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).