معنی کلمه قراول رفتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قراول رفتن . [ ق َ وُ رَ ت َ ] (مص مرکب ) نشانه رفتن . نشانه گرفتن تیر با تفنگ .