معنی کلمه غمزه ٔ گل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غمزه ٔ گل . [ غ َ زَ / زِ ی ِ گ ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از شکفتن گل . (انجمن آرا) (آنندراج ).