معنی کلمه واحد ظرفیت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واحد ظرفیت . [ ح ِ دِ ظَ فی ی َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) واحدی است که برای سنجش ظرفیت اشیاء به کار میرود واحد اصلی ظرفیت در دستگاه S.T.M لیتر (L) است و آن ظرفیت ظرفی است به حجم یک دسیمتر مکعب . رجوع به لیتر و دسی متر مکعب شود. اضعاف این واحد که خود بمنزله ٔ واحدهای دیگر به کار میروند با نشانه های بین المللی آنها عبارتند از: 1- دکالیتر (daL) که برابر است با ده لیتر. 2- هکتولیتر (hL) که برابر است با صد لیتر. اجزای واحد ظرفیت که در عمل به عنوان واحدهای جداگانه به کار میروند بانشانه های بین المللی آنها عبارتند از: 1- دسی لیتر (dL) که برابر است با 110لیتر. رجوع به لیتر شود. 2- سانتی لیتر(CL) 1100 است . 3- میلی لیتر (mL) که برابر است با11000 لیتر. در دستگاه .S.T.M واحد دیگری هم برای ظرفیت به کار میبرند به نام استر (st) که برابر یک متر مکعب است . 110 استر را دسیستر (dst) نامند که خود بعنوان واحد به کار می رود.