معنی کلمه ظنین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظنین . [ ظَ ] (ع ص ) مُتهم . مَظنون .صاحب تهمت . تُهمت زده . تهمت نهاده شده . تهمت کرده شده .