معنی کلمه ناوخدائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناوخدائی . [ خ ُ ] (حامص مرکب ) ناخدایی . عمل ناوخدا. رجوع به ناخدایی شود.