معنی کلمه خارپشت آبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خارپشت آبی . [ پ ُ ت ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) قنفذ البحر. حیوانی است دریائی از گروه اشینید .