معنی کلمه صلمون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صلمون . [ ] (اِخ ) یکی از شجاعان داود. (کتاب دوم سموئیل 23:28) و در اول تواریخ ایام 11:29 عیلای خوانده شده است . (قاموس کتاب مقدس ).