معنی کلمه ظنون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظنون . [ ظَ ] (ع ص ) مرد سُست کم حیلت .

زن ِ ذات شرف که به جهت آن نکاح کنند.

مرد بدگمان .

چاه که ندانند آب دارد یانه .

چاه کم آب .

وام که ندانند گزارده شود یا نه ، یعنی گیرنده بازدهد یا نی .