معنی کلمه ثدم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثدم . [ ث َ ] (ع ص ) گنگلاج .

فربه گول .