معنی کلمه باطون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باطون . (اِخ ) دهی است از دهستان رستم بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون که در 18 هزارگزی باختر فهلیان در دامنه ٔ شمالی بست ماهور و جنوب رودخانه ٔفهلیان واقع است . ناحیه ای است گرمسیر با 286 سکنه وآب آن از رودخانه ٔ فهلیان و کنی تأمین میشود. محصول عمده ٔ آن غلات و برنج و تنباکو و شغل مردمش زراعت وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).