معنی کلمه زعفران ریز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زعفران ریز. [ زَ ف َ ] (نف مرکب ) کنایه از بسیار زرد رنگ که گوئیا به سبب وفور رنگ زرد از وی ریخته می گردد و می تواند که بمعنی اثر زعفران بخشنده باشد. (آنندراج ) : از آن میوه ٔ زعفران ریز شد که چون زعفران شادی انگیز شد. نظامی (از آنندراج ).