معنی کلمه اعتقادی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اعتقادی . [اِ ت ِ ] (اِ) بهمان معنی اعتقاد است که فارسیان گاهی یاء معروف بدان ملحق کنند. (آنندراج ) : تویی مراد و تویی مطلب و تویی مقصود همه توئی و همین است اعتقادی ما. ملاشانی تکلو (از آنندراج ).