معنی کلمه اعتبار برخاستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اعتبار برخاستن . [ اِ ت ِ ب َ ت َ ] (مص مرکب ) ارزش و قدر و مرتبه از میان رفتن : اعتبار از میان چو برخیزد بیضه ٔ مور مهره ٔ مار است . صائب اصفهانی (از ارمغان آصفی ).