معنی کلمه هلب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هلب . [ هََ ل ِ ] (ع ص ) بسیارموی . (از اقرب الموارد).