معنی کلمه پشه خاکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پشه خاکی . [ پ َ ش َ / ش ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) پشه ای خرد که نیش آن سخت دردناک و خارش آور است . قِرقِس .