معنی کلمه زعراء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زعراء. [ زَ ] (ع ص ) مؤنث اَنزَع است نه نزعا. (منتهی الارب ). تأنیث انزع بر غیر قیاس . زن که موی دو جانب پیشانی او بشده باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).