معنی کلمه اطوق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اطوق . [ اِطْ طَوْ وُ ] (ع مص ) پوشیدن طوق . (از متن اللغة). تَطَوﱡق . (اقرب الموارد) (متن اللغة). رجوع به تطوق شود.