معنی کلمه لغویة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لغویة. [ ل َ وی ی َ ] (ع ص نسبی ، اِ) سخن بیهوده . ج ، لغویات .