معنی کلمه قراقوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قراقوم . [ ق َ ] (ترکی ، اِ مرکب ) شن سیاه . (ناظم الاطباء).