معنی کلمه ظنبوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظنبوب . [ ظُم ْ ] (ع اِ) کرانه ٔ پیشین ساق یا استخوان خشک ساق یا طرف استخوان ساق . حرف ساق از قدم یا استخوان آن یا حرف استخوان آن . (بحر الجواهر).

میخی در کعب سنان که سرنیزه در وی رود. ج ، ظنابیب .