معنی کلمه طوسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طوسی . (ص نسبی ، اِ) رنگ میان سبزو سرخ . رنگی مقابل سوسنی . رنگ سبز که بسپیدی زند.